ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2564 และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ทบทวนปี 2563) ครั้งที่ 3

s__103202842