ประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

s__108371976