ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561

s__92143624