ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองครั้งที่ 5/2561 พร้อมทั้งศึกษาดูงาน

s__87293975 s__87302146