ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2560

นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และนายปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad5 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad1 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad4 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad3 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad2