ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเพและประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น