ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการและพัฒนาชุมชนและสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561

s__89448457