ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพโครงการและพัฒนาชุมชนและสังคมเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

s__46874631