ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

s__96690179