ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่7ปีงบประมาณ 2561)

s__86761477