ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานปรับปรุงอาคาร

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานปรับปรุงอาคารสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a1 %e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a3 %e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a4