ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2562