ประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 2/2561

s__108371982