นอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30น. นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองร่วม ปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองเกี่ยวกับเรื่องจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากร สำหรับสมาชิกและผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง รวมทั้งหลักสูตรที่จะให้คำแนะนำแก่นักศึกษาอาชีวะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าทำงาน ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

S__6070277 S__6070278 S__6070279 S__6070280