คุณสุริยน วันเพ็ญ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ. ระยอง และคุณทวีวัช เอี่ยมสุวรรณ์ บจก. ดับบลิวเอช ระยองที่ดินอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม “การแบ่งปันน้ำจากลุ่มน้ำคลองวังโตนด เพื่อรองรับภัยแล้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ในวันที่ 4 กพ.63 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลาง จ. จันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม