การสัมมนาและอบรมหลักสูตรตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

27-28 เมษายน 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมการสัมมนาและอบรมหลักสูตรตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ห้องแสงเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิติ้ ระยอง

 

eco1 eco2 eco3 eco4