“การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน Depa Digital Transformation Fund” สำหรับธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา)

s__50323465