ทำเนียบประธาน

 

  • ทำเนียบประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

พ.ศ.2531-2533     นายปกรณ์  แผ่ตระกูล

พ.ศ.2533-2537     นายฮิม  จิรัฐพิกาลพงศ์

พ.ศ.2537-2545     ดร.ประมวล  เลี่ยวไพรัตน์

พ.ศ.2545-2547     ดร.กวีพจน์  วรยิ่งยง

พ.ศ.2547-2551     นายวณิชย์  ศิริสันธนะ

พ.ศ.2551-2553     นายสุวิทย์  ชื่นปิยะวาจา

พ.ศ.2553-2555     นายสหัสชัย  พาณิชย์พงศ์

พ.ศ.2555-2559     นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ

พ.ศ.2559-2563     นายสุรพล  สุทธจินดา

พ.ศ.2563-2567     นายสงวน  แสงวงศ์กิจ

พ.ศ.2567-ปัจจุบัน  นายสมยศ  ทองบัณฑิต