ค้นหาสมาชิก

ลำดับเลขที่สมาชิกบริษัทประกอบกิจการผู้แทนลำดับที่ 1ผู้แทนลำดับที่ 2ผู้แทนลำดับที่ 3
1สน126883P รีไซเคิล จำกัดคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายนายประกอบ อารีย์ชนนายชนันท์ธิพัฒน์ อารีย์ชนนางสาวลัดดาวัลย์ อารีย์ชน
2สน12269กงพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัดกลึงโลหะนายกลกิจ สุวิมลนายกลวัชร สุวิมล
3ทน3632กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัดกระแสไฟฟ้านายยุทธพงษ์ นาครักษานายชัยยุทธ ชูเชิดนายวิทยา วิเวกแว่ว
4สน4873แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัดพลาสติกคอมพาวด์นายสมเจน สุขศรีพานิชย์นายวันชนะ ยินสูตรนายคารม พิมพา
5สน12205แกลง วู้ดเด็น อินเตอร์เทรด จำกัดแปรรูปไม้ยางพารานางสาวธัญยธรณ์ สุพัฒน์พิศาลนายมารุต อาภรณ์รัตน์นายสงวน แสงวงศ์กิจ
6สน10532แกลงแพคกิ้งวู้ด จำกัดพาเลทนายสงวน แสงวงศ์กิจนายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจนายเสนาะ รอดระหงษ์
7สน9757โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)พลังงานไฟฟ้านายปกครอง ชาญโลหะนายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุขนายมนสิทธิ์ ขาวประเสริฐ
8สน13037โกลบอล อีโค-แคน สต็อค (ประเทศไทย) จำกัดแผ่นอลูมิเนียมเคลือบด้วยเรซิ่น สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนางสาวรังสินี ภูสมจิตรนางสาวชมพูนุท สีหะวงศ์นายอาณัติ เหล่าโกทา
9สน12173เข็มเหล็ก จำกัดผู้แทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์สกรูฐานรากสำเร็จรูปนายประเสริฐ ธรรมมนุญกุลนายสุรพล สุทธจินดานายประทีป ธรรมมนุญกุล
10ทน3306คาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดลาเท็กซ์อีมัลชั่นนายสาครินทร์ อรรควุฒิวาณิชย์นางสาวจิตติมา ดีประเสริฐวงศ์นายวรพงศ์ วรสุนทโรสถ
11สน5439คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัดรถจักรยานยนต์นายธีรยุทธ์ ดียืน
12ทน8004คิมเบอร์ลี่ โกลฟ จำกัดถุงผ้า ถุงมือยาง ถุงมือทุกชนิดนายอรรถพล พงษ์มิตร
13สน10101เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)ผลิตอุปกรณ์ใช้ในการเกษตรนางสาวรัตนาพร บุตรโท
14สน12017เค.เอส.วู้ด มหานคร จำกัดแปรรูปไม้ยางพารานายชาตรี แสงวงศ์กิจนางยุวดี แสงวงศ์กิจนายสงวน แสงวงศ์กิจ
15ทน4035เคดีไอ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดบรรจุหีบห่อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และคลังสินค้านายพรชัย ตันติอภิรมย์นางสาวโยษิตา หลวงสุรินทร์นายราเชนทร์ การดี
16สน1646เคอาร์อาร์ สตาร์ช จำกัดแป้งมันสำปะหลังนายฮิม จิรัฐพิกาลพงศ์นายสมศักดิ์ นวบูรพากุลนายเสรี จิรัฐพิกาลพงศ์
17สน10388แคทเธอร์พิลลาร์ (ประเทศไทย) จำกัดเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์นายพงษ์พันธุ์ ล้วนเมืองนายสันติ วุฒิรัตน์นายวิชัย จิรบันดาลสุข
18สน11367โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัดโพลีคาร์บอเนต โพลียูรีเทน
สารเคลือบกาว และผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน
นายสุรัตน์ รุจิระศักดิ์นายสุธี ศรีใสนางสาวจุไรรัตน์ ชโลกุล
19สน12862จงเป่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเหล็กล้าง (ชนิดเม็ด)นายปรีชา พงษ์สวัสดิ์นางสาวอำไพ ครองยุทธนางสาวดลนภา ทิมทอง
20สน8499จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)สูบส่งน้ำดิบนายบดินทร์ อุดลนายศุภทรรศ สาพิมาน
นายชัยรัตน์ วงษ์พยอม
21สน4129จี สตีล จำกัด (มหาชน)เหล็กแผ่นรีดร้อนนายสมบัติ บุญเสรฐนางสาวภรณ์ณัฏฐ์ชนา หมดมลทินนายมนตรี สมบูรณ์โรจน์ชัย
22สน5057จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัดกรดเทเรฟทาลิกนายณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญานายสิริศักดิ์ เจริญกิตปีตินายสมเศก สองประสม
23สน5658เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดประกอบรถยนต์นายครรชิต ไชยสุโพธิ์นายสิทธิ ลิมปนวงศ์แสนนางสาวกุลชลี สุขเกษม
24สน862เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)อาหารสัตว์นายกังวาน จินตนานางสาวดารุณี สุวัฒนากุลกิจ
25สน13287ซัคเซส โรโบติกส์ จำกัดระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อการศึกษานางสาวสุภัทชกาญจน์ ภาเรือง
26สน10972ซันชัย เฟอร์นิช จำกัดเฟอร์นิเจอร์นางจารุวัส แสงแก้วนายศุกรัฐ แสงแก้วนายสงวน แสงวงศ์กิจ
27สน5968ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)ถุงมือยางแบบมีแป้ง ถุงมือยางแบบไม่มีแป้ง
ถุงมือยางผ่าตัด ถุงมือแม่บ้าน
ถุงมือครีนรูม
นายเอกชัย ตั้งสัจจะธรรมนายศิรสิทธิ์ พศวัตร
28ทน2542ซี จี เอ จำกัดOEM, OBEM, Electronic, Automotiveนายธนกฤต คุปกาญจนา นางสาวปานวาด คุปกาญจนา นางสาวสุภาวดี กว้างขวาง
29สน2780ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)พลาสติกชนิดแข็งนายสุเมธ ศรีนวล นางสาวพรทิพย์ สิงหะ นางสาวมาลิน ศรีชื่น
30สน9073ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดยางรถยนต์นายประสิทธิ์ ประวรรณะ นางสาวอัจฉราพรรณ เกษตรวิสัย
31สน5026เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัดกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์นายชาญชาย เอื้อจารุพรนางสาววิไล ประเสริฐวรนันท์
นายพัลลภ พูลวิทยกิจ
32สน3929เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัดเคมีภัณฑ์ DOP,DINP
นายเกรียงไกร ลุยะพันธ์นายสัญทาน ดวงประทีปทอง
นางสาวสิรินทร์ พลปิยะ
33สน2397โซลเวย์ เพอรอกซิไทย จำกัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นายอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่ามนางฉวีวรรณ วัฒนชัยยากุล
34สน12584ไซเบอร์บ๊อกซ์เอ็กซ์เพรส จำกัดกระดาษลูกฟูกนางสาวธิติยา มิตรเมฆ นางสาวชุลีพร จันทร์สังข์
35สน4930ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัดผลิตน้ำใช้เพื่อการอุตสาหกรรม บริการบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลาง
บริการเผาขยะส่วนกลาง
นายสุนทร คงสุนทรกิจกุลนายรักษ์พล กังน้อย นายทวีวัช เอี่ยมสุวรรณ์
36สน11959ดับเบิลยูทีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัดไม้พาเลทนายทันศักดิ์ วงค์เทียนชัย นายประสาท บุปผาวัลย์ นายอำนวย ชูสวัสดิ์
37สน4023ดับเบิ้ลยูบีแอลพี จำกัดผลิตหน้าผ้ารองเท้านายสมมาต ขุนเศษฐ
นายอดุลย์ สูงใต้ นางสาวมุทิตา กากแก้ว
38สน9138ดานิลี่ จำกัดเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมดร.บุญนาค โมกข์มงคลกุล
นายกตัญญู โกมุทมาศ
39สน13118ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัดสารปรุงแต่งอาหารนางสาววรรณภา นัยบุตรนายสิทธิเดช ศรีประเทศ นางวนิดา มีหลักชัย
40สน9649ไดโด สิทธิผล จำกัดโซ่รถจักรยานยนต์นายสมยศ ทองบัณฑิตนายรัชกฤช รังสิกุลกวิน

นายนเรศ กลิ่นบ้านหม้อ
41สน3489ไดอะโพลีอะคริเลต จำกัดผลิตเม็ดพลาสติก
นางณิลุบล ภัคคุรงค์
42ทน3539ตะวันออกพัฒนา จำกัดทรายแก้วนายจักรพันธ์ กสิกรรม
นายธีรเดช วิภาคเบ็ญจานุภาพนางสาวจรรยา มูลมาตร
43สน2934ตั้งฮะฮวด จำกัดทรายนางดุษฎี ตั้งจิตเอื้อบุญ นายธีระศักดิ์ ตั้งจิตเอื้อบุญ
44สน11987ที.เค.เฟอร์เทค จำกัดเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารานายทิวา กล้าหาญ นางปราณิศา กล้าหาญ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
45สน4061ทีพีไอ คอนกรีต จำกัดคอนกรีตผสมเสร็จดร.วิรัช ฉัตรดรงค์
นายโกสินทร์ เกษทอง นายแดน ปรีชา
46สน2567ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)เม็ดพลาสติก ปูนซีเมนต์
ปูนสำเร็จรูป
นายปรกฤษฎ์ เลี่ยวไพรัตน์ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ นายแดน ปรีชา
47สน10068ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์ จำกัดแผ่นฟิลม์พลาสติกนางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์
ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ นายแดน ปรีชา
48สน13173ทีเอฟ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยนายสมเกียรติ เอกปริญญารักษ์ นางกฤตธีรา เอกปริญญารักษ์
49สน12789ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัดผ้าผืนนายวู ยู่ เฉิน นางสาวทิตา ผัดโพธิ์
50ทน8079เทคโทรนิค จำกัดออกแบบ ติดตั้งเครื่องมือวัดอัตราการไหลในอุตสาหกรรมนายชัชวาล เจตจำนงกิจ
51สน13020ไทย ออยล์ ไพพ์ จำกัดท่อน้ำมันนายแซ๋วเหล่ย ซุน นายจวุน หลี่นายด้ง ซุน
52สน8525ไทย อีทอกซีเลท จำกัดแฟตตี้ แอลกอฮอล์ อีทอกซีเลทนางสุนัฏฐา สุขไทย
นายทรงกลด ขอมเมืองปัก
53สน4872ไทย เอ็มเอฟซี จำกัดผงเมลามีนนายโชคชัย มนตรีอมรเชฐนายสันทัด จารุกิจพิพัฒน์นายสมบูรณ์ชัย จินาพงศ์
54สน5929ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัดสารเคมีที่จะไปผลิตเป็นอคิริค สารเคมีที่จะนำไปผลิตเป็นสีอคิริค
แผ่นอะคริลิก
นายธาร์นา เสนี นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา นายปกป้อง สุขได้พึ่ง
55สน7670ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เหล็กลวด เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นกลม ลวดเหล็กอบอ่อน
ตะปูเกลียว สลัดเกลียว แท่งเกลียว
นายคมศักดิ์ เจียรวิชญ์ นายเวิน ชุน เฟิง นางสาวอรุณ อาสินวิริยะ
56สน11815ไทยเจนเนอรัลไนซ์โคล แอนด์ โค้ก จำกัดถ่านโค้กนายสุอนันต์ แซ่จิว
นายลู ยี
57สน7884ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จำกัดพื้นรองเท้าชั้นกลางนางสาวนัฐณี รติชน นายกิตตินันท์ พานิชไกร นายพงษ์พันธ์ ไทยกล้า
58สน13125ไทยแทฟฟิต้า จำกัดเส้นใยสังเคราะห์ ผ้าไนล่อนแทฟฟิต้า
ผ้าลามิเนต ผ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม
นายสมศักดิ์ ชัยวิไล นางกฤติกา ชัยวิไล นายสุพจน์ ชัยวิไล
59สน13077ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัดระดาษคราฟท์ กล่องกระดาษลูกฟูกนายชาดิศ ตรัสโฆษิต
60สน272ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)พีวีซีเรซิน พีวีซีคอมเปานด์ โซดาไฟนายอภิชัย เจริญสุข นายสันติ อุดมนิติรัตน์ นายภักดิ์พงษ์ เกิดผล
61สน2014ไทยโพลิเอททีลีน จำกัดโพลิเอททีลีนชนิดต่างๆนายมงคล เฮงโรจนโสภณนายปรีดา วัชรเธียรสกุล นายนพดล จันทร์เรือง
62สน4756ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัดโพลีคาร์บอเนตนางวีรวัลย์ วิญญาภาพ
นายลอย อินทวงศ์
63สน4755ไทยโพลีอะซีทัล จำกัดเรซิ่นนางวีรวัลย์ วิญญาภาพ
นายลอย อินทวงศ์
64สน12222ไทยไม้ซุง จำกัดไม้แปรรูปยางพารานายธีรพงศ์ ชินวงศ์สมพรนายอัครินทร์ ชินวงศ์สมพร นางสาวชัชนิษฐ์ ชินวงศ์สมพร
65สน4848ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม ข้อต่อข้องอเหล็กกล้าไร้สนิม เพลากลมเห็ลกกล้าไร้สนิมนายคีย์ตะวัน บัวจันทร์
66ทน7332ไทยวูด สยามอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัดนายคมกฤษฎ ศุภเวชพงศ์นางสายธาร สุขสอาด
67สน1431ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลวดเหล็กสำหรับสปริง
ลวดเหล็กสำหรับซี่ล้อจักรยานและมอเตอร์ไซด์
นายพัฒนา สุขเกษม
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์
68สน115ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัดโซเดียมไฮดรอกไซด์ชนิดน้ำ,ชนิดเกล็ด และชนิดเม็ด ก๊าซไฮโดรเจน
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ กรดไฮดดรคลอริค
คลอรีนเหลวและก๊าซ
นายอาทิตย์ วงศ์แสง นายสุรัตน์ แสงสุระธรรม นายเจษฎาพจน์ เดชะรัตน์
69สน1667ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)รมควันยาง น้ำยางข้น
ยางแท่งเอสทีอาร์,สกิน,ยางเครป
นายวิชัย กิตติพล
70สน11901นิคส์ อินโนเวชั่น จำกัดนิกเกิลนายธนดล ช้างรู้กิจ นายวรพงษ์ ช้างรู้กิจ นายสิทธิชัย ช้างรู้กิจ
71สน7251เนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จำกัดยางแท่งธรรมชาตินายธงชัย กตัญญูเสริมพงศ์ นายนิตินัย รติชน นายประทีป เลิศอุทัย
72สน4995ไนเตรทไทย จำกัดแอมโมเนียไนเตรทนายวีรพงษ์ รุจนโชติ
นางสาวสุพิชามนต์ ดลกิจ นางปิยะพร พิณโท
73สน12007บริหารจัดการไม้ยางพาราระยอง จำกัดไม้ยางพาราแปรรูปนายธีรศักดิ์ บูรณะ นายชาญวณิช แก้ววิมล นางสาวรัฎติยา ปิตุเตชะ
74สน6283บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมนายบุรินทร์ อมรพิชิต นายสมบัติ ปิยสัจจบูลย์ นายสุเทพ อมรรังสิโรจน์
75สน11118บอลี่ ไพพ์ จำกัดท่อน้ำมันไร้ตะเข็บชนิดต่างๆนายหลิว เจี้ยน เออ
นายโหล จง หลิน นายไฉ่ จือ หง
76สน4536บางกอก คริสตัล จำกัดบล็อกแก้ว เครื่องแก้วนายธรรมจักร พานิชชีวะ นายกุลวัฒน์ ซื่อจริง
นายชูชาติ อุ่นอารมย์
77สน2190บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัดก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซทางการแพทย์นายวินัย แก้วอิ่ม นายยอดชัย ไชยทัพ นายอนุพงษ์ เครื่อสุวรรณเวส
78สน1651บ้านแกลงอุตสาหกรรมปลาป่นนางกิมห่อ ลี้เซ่งเฮง นางสาวทิพย์วรรณ ลี้เซ่งเฮง นายอุดมเดช ลี้เซ่งเฮง
79สน6897บี.เจ.การ์เดนไวน์เนอรี่ จำกัดไวน์มังคุด ไวน์มะเม้านางเตือนจิตต์ วนะไชยเกียรติ
80ทน7747บีอาร์เอ็กซ์จี จำกัดบริการทางการแพทย์และระบบสุขภาพนางสาวรุจิรา เทียบเทียม
81สน1463บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัดเคมีภัณฑ์นายชวพงษ์ ยงวิทยากุล นายชัยสิทธิ์ ถิรธเนศ นางสาวมัลลิกา ตาพันธ์
82สน7899บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินนายยุทธนา เจริญวงศ์ นางสาวปาริชาติ อัศวกุล นางพงษธนา นิโรภาส
83สน10531บูรพา แพ็คกิ้ง วู้ด จำกัดไม้ยางพาราแปรรูปนายนิรมย์ มุกดาสนิท นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ
84สน919ปตท. จำกัด (มหาชน)สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปิโตรเคมี
ก๊าซธรรมชาติ ค่าเฟ่ อเมซอน ก๊าซหุงต้ม
นายวิสุทธิ์ หนูงาม นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับนายธีรสันต์ กูลมงคลรัตน์
85สน904ปทุมธานีคอนกรีต จำกัดเสาเข็มคอนกรีต, คอนกรีตอัดแรง เหล็กเส้นแผ่นฝาผนังนายทรงเกียรติ คุณกิตติ นายภัทริศ คุณกิตติ
นายประดิษฐ ศิริมา
86ทน7797แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัดชิ้นส่วนยานยนต์นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ นายปวิช อัญญ์มาลิกุล นายสมยศ ทองบัณฑิต
87ทน5458โปรซีเคียว จำกัดกล้องวงจรปิดว่าที่ ร.ต.ทวิชา ชูพรหมรัตน์
88ทน1497ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนายประพันธ์ น้อมนำชัย นายภาสกร ศศะนาวิน
89ทน7093พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัดซอฟต์แวร์นายจีรศักดิ์ มานะตระกูล นายยิ่งยง อุ่นเรือนงาม นางสาวนภา ฮุนพานิช
90สน7288พาราอีสเทิร์น อินดัสทรี จำกัดเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารานายประเทือง วงศ์ซิ้ม นางสาวอังสณา อังคณากุลชัย
91สน12014พาเลทไม้ระยอง จำกัดไม้แปรรูปนายมานพ รุจิวงศ์ นางสาวเอมอร รุจิวงศ์ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
92สน12895พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดขนส่ง-ขนย้าย คัดแยกเศษวัสดุ
ประเภทไม่อันตราย
นางสาววรรณฉัตร กิจเกษมสินนายสหัสวรรต กิจเกษมสิน
93สน1973พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีนายกร สุวรรณรัฐ นางสาวณศิภัสร์ จิระโอฬารวิชญ์นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์
94สน3062โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)เหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็นนายนันทจิตร ถาวรบุตร นายอรรณพ ชินสุทธิประภา นายดารากร พรหมสิมา
95สน10308ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัดยานยนต์นายอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุล นายตระการ จินดาวิจักษณ์ นายสุวิชชา บุณยรัตเวช
96สน8817มากิ-สุธี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องลำเลียงสินค้านายประเสริฐ ธรรมมนูญกุล นายประวิตร ธรรมมนูญกุล นายประทีป ธรรมมนูญกุล
97สน6372มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัดท่าขนถ่ายสินค้าเหลวและถังเก็บสินค้านายศรัณยู อินทรโชติ นายรังสรรค์ วงศ์ว่องชู นายนิพนธ์ จันทร์ทองใบ
98สน7161มาบตาพุด ไทย เพรสประมูล ซื้อ และขายเศษพลาสติก ส่งออกวัตถุอันตราย
ฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว
นายชยันต์ กีรติภัทรกุล นายเจนเศรษฐ์ กีรติภัทรกุล นายเจนวิศว์ กีรติภัทรกุล
99สน5671มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัดไดชาร์จ ไดสตาร์ท
เครื่องเสียงติดรถยนต์ ปั๊มสูญญากาศ อีจีอาร์ วาล์ว คอนโทรล ยูนิต
คอนเนอร์เซนเซอร์
นางสาวทิพากร น้อยเภา
นายศุภชัย ไชยเลิศ นางสาวเภาลีนา พัฒนสุวรรณ
100สน4110มิลล์คอน บูรพา จำกัดเหล็กแท่งนายรณวิทย์ บุญปัญญา นายชาญวิทย์ กราบกราน นางสาวชญาดา แต้มเจริญ
101สน12766ยัง อิน เทค จำกัดชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศนางสาวทิพย์รส สุรโคตร นางสาวมณฑา อัมพรมหา นางสาววรรณภา รอดสุโข
102สน5187ยางสังเคราะห์ไทย จำกัดยางสังเคราะห์นางสาวอนุสรา สุทธิกุลเวทย์ ว่าที่ ร.ต.สมถวัลย์ บุญประภาศรี นายพศิน เรืองศรี
103ทน6121ยู.พี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดปั๊มลมนายประสิทธิชัย มังคลานนทชัย นายวิชัย วิจิตรขจี นายทนงศักดิ์ ตันอุดม
104สน12823ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัดสารส้มชนิดอลูมิเนียมซัลเฟต และผลิตกรดกำมะถัน 98%นางจันทิมา เอี่ยมสงวน นายลือชา จำปาหอม
105สน1797ยูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัดก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซทางการแพทย์นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา นายอรรถพล หวังพิชิต นางบำรุง เขื่อนหนึ่ง
106สน9716โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดยางรถยนต์นางสาวภณิดา ไทยราช นายประเสริฐ หงสไกร
107สน5101รอยัลมอเตอร์เวอร์ค จำกัดหัวหมักชีวะภาพ เครื่องคัดแยกวัสดุ ไบโอดีเซล ไบโอแก๊ส
พลังงานทดแทน เครื่องจักรรักษาสิ่งแวดล้อม
ระบบกำจัดของเสีย
นายพิชัย ถิ่นสันติสุข นางพนิดา รัตนวาร นางสาวเสวิตา ถิ่นสันติสุข
108สน8358ระยอง พาเนล จำกัดไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดนายอนุศักดิ์ พิศลพูล
นางรุ่งรัตน์ โสภณปัญญาภรณ์
109สน11881ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัดแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางนายพรเทพ พิศลพูล
110ทน6247ระยองสตาร์ จำกัดเช่าพื้นที่นายพัทธ์ ศุภนันตฤกษ์ นายพงส์ ศุภนันตฤกษ์
นางสาวเพา ศุภนันตฤกษ์
111สน5173ระยองโอเลฟินส์ จำกัดเอททีลีน โพรไพลีน
เบนซิน โทลอีน
นายพิบูลย์ ศิรินันทนกุล นายไพโรจน์ กาญจนพลี นายปราโมทย์ คมโนภาส
112สน11874รีนิวคอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดก่อสร้างนายชุมพล วีระบรรเจิด นายอำนวย วังใน
113สน7874รีเบิร์ท อินดัสตรีส์ จำกัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานายพิพิธ บุญคง นางสาวพรพิมล แซ่อึ๊ง นายสงวน แสงวงศ์กิจ
114สน10536รีแล็กท์ อินดัสตรี จำกัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานายประวิทย์ ถาวรชัยสิทธิ์ นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
115สน11930ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)ฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้ว และล้างถ่านกัมมันต์นายณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิช นายธานี เจิมวงศ์รัตนชัย นายเนตรชนก ขุนโขลน
116สน11715วินเทอมส์ จำกัดฉนวนควบคุมอุณหภูมินายพิชิต ธีรชัยไพศาล นายพินิจ ธีรชัยไพศาล
117สน8589วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัดบริการรับ ขนส่ง สินค้านางสาวพนิตา สอนหลักทรัพย์
118สน2703วีนิไทย จำกัด (มหาชน)พีวีซีผง โซดาไฟ
อีพิคลอโรไฮดีน
นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์ นางสาววิรยา ขุนพรหมนางสาวกัลยาภัสร์ โชควงษ์สิริ
119สน12562เวิล์ด เวสท์ จำกัดยางปรับสภาพ (รีเครม) เชื้อเพลิงผสมนายสมาน บัวทอง นางสาวทรรศนีย์ บุญกลั่น
120สน12919เวิล์ดสเครพส์ รีไซเคิล จำกัดคัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายนายชนันท์ธิพัฒน์ อารีย์ชน นางบังอร ตันสุขชัย นายประกอบ อารีย์ชน
121สน2520ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัดเฮกเซน ตัวทำละลายเฉพาะประเภท
เพนเทน ตัวละลายยาง
นายวิวรรธน์ วงศ์นิรันดร์ นางสาวอัจฉรีย์ ติยาภรณ์ นายคมกฤช หิโตปกรณ์
122สน12643ศุทราแลนด์ จำกัดไม้ยางพาราแปรรูปนายธันวา แพสุขชื่น
นายศักรินทร์ ผาสุขยืด นายธนสรณ์ วารวิวัฒน์
123สน12987ศุภาคย์ จำกัดยางแผ่นรมควันอัดก้อนนางสาวศุจิกร กิตติไพศาลศิลป์
124สน12986ศุภาคย์ วู้ด จำกัดไม้แปรรูปนายลัทธภาคย์ กิตติไพศาลศิลป์
125สน1676ส.กิจชัย จำกัดเฟอร์นิเจอร์นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ นางสาวธัญธร แสงวงศ์กิจ
126สน9665ส.พลายวู๊ด จำกัดแปรรูปไม้นายสงวน แสงวงศ์กิจนายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ
127สน8409สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จำกัดสายพานรถยนต์ สายพานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรม
นายสัมพันธ์ ปุ้ยพันธวงศ์
นางสาวประคุณา หัสดี
128สน12186สปาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดแม่พิมพ์โลหะนายสมหมาย คิ้วยม นางสาวพณัชกร นันทสันติ
129สน11676สยามทิมเบอร์ จำกัดไม้ยางพาราแปรรูปนายวีระชัย เหล่าฤทธิไกรนายรัฐกฤษฏิ์ สุขสิริสินธุ์ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
130สน10535สยามพารา อินเตอร์วูด (ไทยแลนด์) จำกัดแปรรูปไม้นายคมกฤษฎ ศุภเวชพงศ์ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
131สน4863สยามโพลีสไตรีน จำกัดผลิตและขายโพลีสไตรีนนายกัณพงศ์ ดวงอุไร นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุลนายพรฉลอง แต้มศิริชัย
132สน2107สยามมิชลิน จำกัดยางรถยนต์นั่งและยางรถบรรทุกเล็กนายพิเชษฐ เภาบัว นางสาวขวัญเรือน เดชทองพงษ์ นางสาวขวัญใจ ภักคีรี
133สน4837สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัดลวดเหล็กกล้า สำหรับคอนกรีตอัดแรง ตะแกรงลวดเลห็กกล้าเชื่อมตัดเสริมคอนกรีต
ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิดงานคอนกรีตอัดแรง
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวเคลือบโพลิเอททีลีน
นายฐานวัฒน์ บารอนันตโรจน์นางสาวนัยนา ทำเนาว์
134สน1286สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)สับปะรดกระป๋อง น้ำสับปะรดเข้มข้น
เครื่องแกงสำเร็จรูป
นายอมรวัฒน์ น้ำดอกไม้ นายสาโรจน์ เอกสิทธิ์บัญชา
135สน9123สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)สวนอุตสาหกรรมนายเจริญ ศักดิ์ศิริศิลป์
136สน10533สหกิจแกลง จำกัดไม้แปรรูปนายสงวน แสงวงศ์กิจ นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ
137สน11992สามเค รีไซเคิล จำกัดประมูลเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรมต่างๆนางสาวธัญญามาศ เปาอินทร์
นางสาวปรียาภรณ์ เปาอินทร์นางสาวนงลักษณ์ เปาอินทร์
138สน13286สำเภาทอง ทรานสปอร์ตขนส่งสินค้านายชาคริต วงษ์น้อย
139สน320สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัดสีรถยนต์ สีทาอาคาร สีอุตสาหกรรม สีมอเตอร์ไซร์
นายจินณรงค์ อัศวเรืองชัย นายจำนงค์ อัศวเรืองชัย
140สน9928สุธี ดิชเฮด แอนด์ เมทเทิลฟอร์ม จำกัดฝาถังเหล็ก ฝาถังสแตนเลสนายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา นายประเสริฐ ธรรมมนูญกุล นายประทีป ธรรมมนูญกุล
141สน6566สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัดแทงค์เหล็กและสแตนเลสนายสุรพล สุทธจินดา นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุลนายประวิตร ธรรมมนุญกุล
142สน1396เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)ผลิตภาชนะเครื่องใช้ในครัวนายเอกชัย ยังวาณิช
นายชาติชาย ยังวาณิช นายชาตรี ยังวาณิช
143สน2551หงม่าวไบโอเคม จำกัดผลิตปฏิชีวนะเคมีนายบรรพต อินทรีสว่าง
144สน3130เหล็กสยามยามาโตะ จำกัดเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน เข็มติดเหล็กกล้ารีดร้อนดร.เภา บุญเยี่ยม นายสมพร แก้ววิเศษ
นายปฐมชัย จันทระ
145สน4911ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดประกอบรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด และมาสด้านายชาติชาย อาชวพงศ์พาณิชย์
146ทน6534อังคณาลัมเบอร์ จำกัดไม้ยางพาราแปรรูปนายชัชชัย อังคณากุลชัย
147สน2560อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)รับเหมาก่อสร้างนายจุมพต กาญจนปัญญาคม นายเจษฎา ชูชาติ นายอภินันท์ จาวร
148สน1389อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัดผลิตมันสำปะหลังแปรรูปส่งออกนายพงษ์ธร ไมตรีมิตร นายรวีศักดิ์ วัดแสง นางสาวภัทรีย์ธร วิจิตรณัฐฐากุล
149สน7606อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัดกรดเทเลฟทาลิคบริสุทธิ์นายเฉลิมชาติ ภูมิปุตรา นายมงคลชัย ปรุงธัญญพฤกษ์
150สน5147อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)DTY (Polyster Draw Textured Yarn) POY (Polyster Partially Oriented Yarn)
SDY (Polyester Spin Draw Yarn) PSF (Polyester Staple Fiber)
BSF (Bicomponent Staplefiber)
นายราเมซ กุมาร นาซิงปุระ นางสาวอรุณี เมืองศรีนุ่น นายสมเดช ไชยสุรินทร์
151ทน7150อินเตอร์ ทรานสปอร์ต แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัดบริการขนส่งสินค้านางสาวรวิกร สยามิภักดิ์
นางสาวณัจยา สยามิภักดิ์ นางสาววารี กิจเจริญ
152ทน7580อินเตอร์เนชั่นแนล วอเตอร์ เมเนจเมนท์ จำกัดจัดการด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนายพินัย พวงมณี
153สน11976อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัดโพลียูรีเทนโฟมนางสาวดวงพร หลำเจริญ นางสาวดนิตา ธงทองทิพย์นางรุ่งนภา วชิรธัชธีระ
154สน8376อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารานางโสภา หวังลัดดา
นายธงชัย หวังลัดดา นายสงวน แสงวงศ์กิจ
155สน7818อิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม) จำกัดผลิตสารเคมี ซิลิกอนไดออกไซด์นายส่งเสริม โอวัฒนา นายวิทย์ บรรพวิจิตร นายทนงศักดิ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์
156สน12230อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)เฟอร์นิเจอร์นายอรรถพล ธนาพล นางจริยา เตชะนันท์ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
157สน3185อีสเทิร์น ดีไลท์ฟู้ดส์ จำกัดปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋องคุณกัญญารัตน์ นันทราภิวัฒน์ นายมงคล ศิริมหา
158ทน6677อึ้ง เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
นายนิรันดร์ โอภาสปกรณ์กิจ
159สน12231อุตสาหกรรมไม้ กระแสบน จำกัดแปรรูปไม้ยางพารานายอนุรุธ บุญเหลือ
นายพัลลภ บุญเหลือ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
160สน6810อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)เม็ดไนล่อนนายวัชระ พัฒนานิจนิรันดร นายสุริยน วันเพ็ญ
ว่าที่ ร.ต.สมถวัลย์ บุญประภาศรี
161สน12228เอ.เอส.วู้ด จำกัดไม้พาเลท ไม้แปรรูปนายอนันต์ พานทอง
นายประวิทย์ ถาวรชัยสิทธิ์ นายสงวน แสงวงศ์กิจ
162สน4852เอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัดท่อยางอุตสาหกรรม,ท่อยางสำหรับยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ซิลิโคน
อะไหล่ยางปั๊ม ยางกันชนเรือ ลูกล้อ
นายประเสริฐ บำรุงชัยชนะ นายสมศักดิ์ บุญประสิทธิ์ นางสาวชุลีกร ศิลประยา
163สน12010เอ็น.ดับเบิ้ลยู.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดแปรรูปไม้ยางพารานางเบญจวรรณ ศรีสง่า นายประเสริฐ ศรีสง่า นายสงวน แสงวงศ์กิจ
164สน7747เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัดรวมรวบ ขนส่ง กากอุตสาหกรรมนำไปกำจัดนายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุล
165สน5502เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)แอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ กรดกำมะถัน
ให้บริการคลังสินค้า ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว
ให้บริการท่าเทียบเรือ
นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี นายอมรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ นายสุรพันธ์ เมฆวิบูลย์
166สน4476เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัดเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีอลูมิเนียม (ซิงคาลูม)
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (ทรูซิงค์)
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเคลือบสี (คัลเลอร์บอนด์)
นายกรกฎ ผดุงจิตต์ นายวรพล อังศุลาพิวัฒน์ นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์
167สน8472เอพินา อุตสาหกรรม จำกัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางคุณบุศรา อภิญญาชน นายสมเกียรติ อภิญญาชน
168สน11993เอ็ม.ที.เค.ไม้แปรรูปนางพัชรี มนทกานติ
นางสาวพิมพ์รดา มนทกานตินายสงวน แสงวงศ์กิจ
169ทน5274เอ็มพี ยูนิฟอร์ม อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัดชุดยูนิฟอร์มพนักงาน โรงงานนายยนต์ มีพันธ์
170สน12185เอสอาร์พี โพลีแพค จำกัดบรรจุภัณฑ์พลาสติกนายสิริปพัฒน์ โอภาสประภากร นางสาวภัชราวรรณ พันธ์สมุ นายภัทรพงศ์ สุวรรณหงษ์
171สน13048แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัดอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพนายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์นางสาวดุสิตา โกละกะนายประกฤษฎิ์ แสงทองอโณทัย
172สน5672แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดกระเบื้องมุงหลังคานายชัย มนูญพงศ์
173สน5572แอร์โรคลาส จำกัดยางฉนวนกันความร้อนนายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์นายปรีชา จั่นอาจ นางสาวจรัญญา บุญโนนแต้
174สน11170แอร์โรเฟลกซ์ จำกัดฉนวนยางกันความร้อนนางสาวจรัญญา บุญโนนแต้
175สน621ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)โรงกลั่นน้ำมั ปิโตรเลียม สไตรินิก
เม็ดพลาสติก โอลิฟินส์
นางสาววีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร

นางสาวอาภา รติยานุวัฒน์
176ทน8341สุไทโยลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัด  ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นนายชยกร จึงขจรกิจ
177ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำกัดผลิตและขายสารเคมีนางสาววารุณี สุจริตนางสาวปรีย์ณัฐชยา กันทะวงษ์
178ดี.เอส.รับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์, บจก.
ผลิตน้ำยางข้น 60%
นายสุรัช วรพิทย์พงศ์
นายธีระ วรพิทย์พงศ์
179ที เจ เอช พาราโพรดักส์ บจก

แปรรูปไม้, พาเลท
นายคำรพ สันทนานุการ
นางสาวอัฉรา สันทนานุการ
180นันท์สุรกิจ (2005)
ทำแป้งมันสำปะหลัง
นายสมชาติ นันท์สุรกิจ
นายสิทธิพจน์ ภาสะอนันต์วุฒิ
นายจีระวัฒน์ นันท์สุรกิจ
181พรรณรักษ์ ริลวู๊ด จำกัด

ล้อไม้พันสายไฟนางสุวรรณา ตันศรีวงษ์

นางสาวจิพรรัศม์ ตันศรีวงษ์
นางสาวธนิชชา ไพโรจน์สุรกิจ
182ฟริเกท เทคโนโลยี จำกัด

ระบบไฟฟ้าอุตฯ
และอุปกรณ์ป้องกันรักษาความปลอดภัย
นายสุรินทร์ ประยุรธเนศ

นางสาวรัชชยา เถียนติธรรม
183เฟอร์นิรอยส์ จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ยางพารา


นายเรวัต นิพัทธโกศลสุขนายธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข
184ยูเนี่ยน ฟอร์เรส จำกัด
ไม้ยางพาราแปรรูป
นางสาวพิมพ์นารา ถนอมธีระนันท์

นายปวีร์พิตต์ วริทธิ์ธรนิรุท
185รวมเศษ จำกัด


รับซื้อ-ขายเศษเหล็ก ของเก่าทุกชนิด
นายเชน ศรีจักร์
นายณัฐกิตติ์ กิตติณัฏฐพงศ์

นางสาวสุราลัย ยงอยู่
186ระยอง มาบยางพรกรุ๊ป จำกัด

รีไซเคิล

ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย เอี่ยมละออ

นางวิมล เอี่ยมละออ
187วีซีเอสเอเชีย จำกัด
เหล็กโครงสร้าง และผลิตเหล็กปลอก
เสา-คาน/ตัดแนบ
นายทรงศักดิ์ ไทยเพชร์กุล
นางสาวกมลวรรณ ไทยเพชร์กุล
นางสาวปิยะวรรณ ไทยเพชร์กุล
188วีพี กรีนเทค จำกัดกำจัดกากตะกอนของเสียอุตสาหกรรมนายนิพล กิตติวิริยะอังกูร

นางสาวณัฐธยาน์ เจริญทรัพย์
189เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จำกัดบริการรับกำจัดกากตะกอน้ำเสีย
และผลิตดินชีวภาพ
นายมณฑล ทรรทุรานนท์

นายพีรพงศ์ จันทร์วิไล
190ส.โชคชัย รวมเศษคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่ไม่เป็นอันตราย
นายสุรินทร์ เปาอินทร์

นางสาวเสาวณี เปาอินทร์
นางสาววิมลสินี อภิชาติเจริญพร
191สยามชัยพาราวู้ด จำกัด
แปรรูปไม้ยางพารานายบวรนันท์ สมุทรานุกูล

นางสาววรรณภา เสริมสันติ
นางวรรณา สมุทรานุกูล
192หมิง อัง อุตสาหกรรมลาเท็กซ์ จำกัดผลิตน้ำยางข้น

นายวิชัย กิตติพล
193อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด (สาขา2)เม็ดพลาสติก
นางสาวสุรางค์ คุณงาม

นายมาโนช สุประพันธ์
194เอ.เค.โฮลดิ้ง ระยอง จำกัดโรงแรม
นางอนุชิดา ชินศิรประภา

นางสาวธนิชยา ชินศิรประภา
นายนิรุตน์ พิศลพูล
195เอเซี่ยนสติล โปรดักส์ จำกัดผลิตท่อเหล็กต่างๆ
และโครงสร้างเหล็กต่างๆ
นางสาวปัทมา จันทรวัชร
196เอเซียพาราวู๊ด จำกัดผลิตเฟอร์นิเจอร์จาก
ไม้ยางพารา
นายสมศักดิ์ อัชรีวงศ์ไพศาล
197เอส.ซี.ไอ.อินดัสทรี (1994) จำกัดผลิตชิ้นส่วนรถจักรยาน
นายฐานวัฒน์ ยิ่งพัทรสวัสดิ์

นายธนทัศน์ ปะนามะตัง
นางสาวมัทนัน นาคานุรักษ์