วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและคุณ ปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และหารือร่วมกันในประเด็นพัฒนาของโครงการและศึกษาผลกระทบจากที่มีประเด็นเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 5 สทร.

คุณสุริยน วันเพ็ญ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ. ระยอง และคุณทวีวัช เอี่ยมสุวรรณ์ บจก. ดับบลิวเอช ระยองที่ดินอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม “การแบ่งปันน้ำจากลุ่มน้ำคลองวังโตนด เพื่อรองรับภัยแล้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ในวันที่ 4 กพ.63 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลาง จ. จันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริษัทแอสแพน แอร์โรเจล ( aspen aerogels , Inc) ได้ร่วมกันจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและการลดผลกระทบในกระบวนการผลิต สำหรับการเลือกใช้ฉนวนเทคโนโลยีสมัยใหม่ “ ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด