วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ที่ปรึกษาบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ” ณ ห้องประชุมสร้อยทอง3-4 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังจังหวัดระยอง ปี2562 และวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดในปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. อบรมหลักสูตรที่ 22 “หม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมี คุณสุริยน วันเพ็ญ รองประธานสภาฯ ระยอง ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าอบรม 30 คน วิทยากร คุณพงษ์นรินทร์ หาญศิริวัต บมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย) ณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ คุณ พิชิต ธีรชัยไพศาล กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมทำบุญเปิดสำนักงานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 10 กันยายน 62 เวลา 09.00น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจัดอบรมหลักสูตรที่ 21 “มาตรฐานงานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรและพิกัความคลาดเคลื่อนงานสวม” ณ สภาฯ ระยอง โดยมีคุณ สงวน แสงวงศ์กิจ รองประธานสภาฯ ระยอง ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม 26 คน วิทยากร คุณ พงษ์นรินทร์ หาญศิริวัต บมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย)