วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โดยมีนาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมทั้งคณะฯ เข้าร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมวังแก้ว อาคารออดิทอเรียม บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สำนักงานระยอง

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมให้ความรู้เรื่องโครงการ Mars Project และเป็น Closed Group Flare ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เชิงรุกไปสู่ประชาชนรวมไปถึงผู้นำชุมชนนอกเขตประกอบการและส่วนราชการและสื่อมวลชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน IRPC อำเภอเมือง จังหวัดระยอง