ประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้าง ระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้าง ระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันที่ 13 มิถุนายน 2560  เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ โรงแรมระยองซิตี้ และร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนจังหวัดระยองที่มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%8715 %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%8716 %e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%872

ประชุมโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

นายธีรศักดิ์ ตั้งจิตเอื้อบุญ กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%891 %e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%892

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน”

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

click1 click2 click3

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2560

นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และนายปกครอง ชาญโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad5 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad1 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad4 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad3 %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad2