ประชุมกรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง

3 พฤษภาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมกรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง ครั้งที่ 3/2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%902 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%903 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%901

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

2 พฤษภาคม 2560 นายแดน ปรีชา รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เวลา 10.30 น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c2 %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c4

แสดงความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อยระดับจังหวัด

2 พฤษภาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อยระดับจังหวัด เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมกองทัพบกภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a21 %e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a22 %e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a23

ระดมความคิดเห็นจัดประชุมและทำแผนยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออก

28 -29 เมษายน 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และนายสงวน แสงวงศ์กิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมระดมความคิดเห็นจัดประชุมและทำแผนยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออก ณ บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จำกัด

 

%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%841 %e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%843 %e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%844 %e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%842

การสัมมนาและอบรมหลักสูตรตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

27-28 เมษายน 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมการสัมมนาและอบรมหลักสูตรตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เวลา 9.00 -15.00 น. ณ ห้องแสงเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิติ้ ระยอง

 

eco1 eco2 eco3 eco4