ดาวน์โหลดเอกสาร

1 ใบสมัครสมาชิก ส.อ.ท. 

2 สมัครสมาชิก ส.อ.ท. ออนไลน์  

3 อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก ส.อ.ท. 

4 อัตราค่าบำรุงสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

5 สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก 

6 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ส.อ.ท. 

7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2561 

8 การปรับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1 (พ.ศ.2561-2564)
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ที่ 4

9 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดย นายกอบศักดิ์􀀋 ภูตระกูล
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 5พ.ย.61

10.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 (15 ม.ค. 62)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2019/03/รายงานการประชุมครั้งที่-1-15-มค.62.pdf
11.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 (14 มี.ค. 62)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2019/03/รายงานการประชุมครั้งที่-2-14-มีค-62.pdf
12.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 (18 เม.ษ. 62)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2019/05/รายงานการประชุมครั้งที่-3-18-เมย.62.pdf
13.12.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 (14 พ.ค. 62)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2019/07/รายงานการประชุมครั้งที่-4-14-พค.62.pdf
14.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 (13 มิ.ย. 62)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2019/06/รายงานการประชุมครั้งที่-5-13-มิย..62.pdf
15.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 (11 มี.ค 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/04/รายงานการประชุม-ครั้งที่-1-วันที่-11มีนาคม-2563.pdf
16.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 (13 พ.ค 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/07/รายงานการประชุมครั้งที่-2-13-พค.63.pdf
17.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 (10 มิ.ย 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/07/รายงานการประชุมครั้งที่-3-10-มิย.63.pdf
18.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 (8 ก.ค 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/10/รายงานการประชุมครั้งที่-4-8-กค.63.pdf
19.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 (18 ส.ค 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/10/รายงานการประชุมครั้งที่-5-18-สค.63.pdf
20.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6 (9 ก.ย 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/10/รายงานการประชุมครั้งที่-6-9-กย.63.pdf
21.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7 (14 ต.ค 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/10/รายงานการประชุมครั้งที่่-7-14-ตค.63.docx.pdf