ดาวน์โหลดเอกสาร

1 ใบสมัครสมาชิก ส.อ.ท. 

2 สมัครสมาชิก ส.อ.ท. 

3 อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก ส.อ.ท. 

4 อัตราค่าบำรุงสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

5 สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก 

6 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ส.อ.ท. 
7.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 (11 มี.ค 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/04/รายงานการประชุม-ครั้งที่-1-วันที่-11มีนาคม-2563.pdf
8.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 (13 พ.ค 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/07/รายงานการประชุมครั้งที่-2-13-พค.63.pdf
9.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2563 (10 มิ.ย 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/07/รายงานการประชุมครั้งที่-3-10-มิย.63.pdf
10.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2563 (8 ก.ค 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/10/รายงานการประชุมครั้งที่-4-8-กค.63.pdf
11.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2563 (18 ส.ค 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/10/รายงานการประชุมครั้งที่-5-18-สค.63.pdf
12.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2563 (9 ก.ย 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/10/รายงานการประชุมครั้งที่-6-9-กย.63.pdf
13.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2563 (14 ต.ค 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/10/รายงานการประชุมครั้งที่่-7-14-ตค.63.docx.pdf
14.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2563 (11 พ.ย 63)
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/12/รายงานการประชุมครั้งที่-8-11-พย.63.pdf
15.แนวทางปฏิบัติการป้องกัน COVID-19 ในการทำงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม
http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2020/12/แนวปฏิบัติ-8-กลุ่มอุตสาหกรรมยิ่งยวด_FTI_JUNE.pdf
16.รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2021/03/รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี-2563.pdf
17.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 (17 ก.พ.63) http://www.fti-rayong.com/wp-content/uploads/2021/03/รายงานการประชุมครั้งที่-1-17-กพ.64.pdf