ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ใบสมัครสมาชิก ส.อ.ท.

2.สมัครสมาชิก ส.อ.ท. 

3.อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาชิก ส.อ.ท.และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

4.สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก 

5.ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ส.อ.ท. 

6.รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

7.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 (17 ก.พ.64) 

8.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2564 (27 พ.ค.64)

9.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2564 (21 ก.ค.64)

10.รายงานประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2564 (18 ส.ค.64)