ค้นหาสมาชิก

ลำดับเลขที่สมาชิกชื่อ-สกุลหน่วยงาน/ที่ตั้ง
1ทน1259นายสีห์วัส ลิมปพาณิชย์เอสอาร์เอฟ เทคนิคอล เท็กซ์ไทลส์ (ไทยแลนด์), บจก.
3 ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
2ทน1497นายประพันธ์ น้อมนำชัยผลิตไฟฟ้า, บจก.
นายภาสกร ศศะนาวิน35 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
3ทน3306นายวรพงศ์ วรสุนทรโรสถคาร์ไบด์ เคมิคอล (ประเทศไทย), บจก.
นางสาวจิตติมา ดีประเสริฐวงศ์4 ซ.จี 2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
นายสาครินทร์ อรรควุฒิวาณิชย์ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21180
4ทน3375นางสาวปวีณา อัศวะอำนวยหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน,บมจ.
นางสาวจงจิตร์ ฟั่งหลวง51/32 หมู่ 3 ถนนสาย 36 ต.ทับมา
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
5ทน3539นายจักรพันธ์ กสิกรรมตะวันออกพัฒนา, บจก.
นายธีรเดช วิภาคเบ็ญจานุภาพ333 หมู่ 2 ต.ชากพง อ.แกลง
นางสาวจรรยา มูลมาตรจังหวัดระยอง 21190
6ทน3632นายยุทธพงษ์ นาครักษากัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล, บจก.
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น 11 ออลซีซันเพลส
นายฐิติกฤษณ์ เรืองประดับถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
7สน115นายอาทิตย์ วงศ์แสงไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์,บจก.
นายสุรัตน์ แสงสุระธรรม4 ซ.จี 12 นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
นายเจษฏาพจน์ เดชะรัตน์ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
8สน272นายอภิชัย เจริญสุขไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์, บมจ.
นายสันติ อุดมนิติรัตน์8 ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นายภักดิ์พงษ์ เกิดผลอ.เมือง จ.ระยอง 21150
9สน320นายจินณรงค์ อัศวเรืองชัยสีไทยกันไซเพ้นท์ ,บจก.
นายจำนงศ์ อัศวเรืองชัย180 ม.3 ถนน เทพารักษ์ ตำบล เทพารักษ์
อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
10สน621นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ไออาร์พีซี, บมจ.
นายพีรสิชฌ์ อินทร์ทอง299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน
นางสาวอาภา รติยานุวัฒน์อเ.มือง จ.ระยอง 21000
11สน862นายกังวาน จินตนาเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ,บมจ.
นางสาวดารุณี สุวัฒนากุลกิจ200 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
12สน919นายสรไนย เลิศอักษรปตท., บมจ.
นายคมกฤช โล่ห์เพ็ชร์555 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง
นายอดุลย์ ประกอบสุข21000
13สน1286นายอมรวัฒน์ น้ำดอกไม้สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร, บมจ.
นายสาโรจน์ เอกสิทธิ์บัญชา363 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
14สน1389นายชญาทิศ ศิริเพชรเนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล(ไทยแลนด์),บจก.
นายพงษ์ธร ไมตรีมิตร202 ม.12 ถ.สุขุมวิท (กม.275)
ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
15สน1396นายเอกชัย ยังวาณิชเสถียรสเตนเลสสตีล,บมจ.
นายชาติชาย ยังวาณิช59 ถ.สาย 13 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
นายชาตรี ยังวาณิชจ.ระยอง 21180
16สน1431นายพัฒนา สุขเกษมไทยไวร์โพรดัคท์, บมจ.
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์4 ถ.ไอ-5 นิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
17สน1463 นายชวพงษ์ ยงวิทยากุลบีเอเอสเอฟ (ไทย), บจก.
นายชัยสิทธิ์ ดำรงเนศ622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 23 ถ.สุขุมวิท 24
นางสาวมัลลิกา ตาพันธ์แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
18สน1646นายฮิม จิรัฐพิกาลพงศ์โรงแป้งกิจรุ่งเรือง, หจก.
นายสมศักดิ์ นรบูรพากุล208 ถ.ห้วยโป่ง -หนองบอน ต.ห้วยโป่ง
นายเสรี จิรัฐพิกาลพงศ์อ.เมือง จ.ระยอง 21150
19สน1651นางกิมห่อ ลี้เซ่งเฮงบ้านแกลงอุตสาหกรรม, หจก.
นางสาวทิพย์วรรณ ลี้เซ่งเฮง97/1 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.เพ อ.เมือง
นายอุดมเดช ลี้เซ่งเฮงจ.ระยอง 21160
20สน1676นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะส.กิจชัย, บจก.
นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ29/3 ม.7 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
นางธัญธร แสงวงศ์กิจ21110
21สน1973นางสาวสิริณัฐ ทรรพวสุพีทีที โกลบอล เคมิคอล ,บมจ.
นายเสขสิริ ปิยะเวช14 ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นางสาวพัณณรัชต์ นภาสวัสดิ์อ.เมือง จ.ระยอง 21150
22สน2014นายมงคล เฮงโรจนโสภณไทยโพลิเอททีลีน,บจก.
นายปรีดา วัชรเธียรสกุล10 ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นายนพดล จันทร์เรืองอ.เมือง จ.ระยอง 21150
23สน2107นายพิเชษฐ เภาบัวสยามมิชลิน, บจก.
นางสาวขวัญเรือน เดชทองพงษ์129 ม.3 ถ.หนองละลอก-บ้านค่าย ต.หนองละลอก
นางสาวขวัญใจ ภักคีรีอ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
24สน2190นายวินัย แก้วอิ่มบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส,บจก.
นายอมร จึงสกุล14 ถ.ไอ-4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นายอนุพงษ์ เครื่อสุวรรณเวสอ.เมือง จ.ระยอง 21150
25สน2397นายอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่ามโซลเวย์ เพอรอกซิไทย, บจก.
นางฉวีวรรณ วัฒนชัยากุล1 ถ.ไอ-3 เอ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
26สน2520นายอำพล สิงห์ศักดาศักดิ์ไชยสิทธิ ,บจก.
นางสาวอัจฉรีย์ ตียวกรณ์4 ถ.ไอ-3เอ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นายคมกฤช หิโตปกรณ์อ.เมือง จ.ระยอง 21150
27สน2551นายบรรพต อินทรีสว่างหงม่าวไบโอเคม, บจก.
111 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
28สน2560นายจุมพต กาญจปัญญาคมอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ,บมจ.
นายเจษฎา ชูชาติ2 ซอย จี-1 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
นายอภินันท์ จาวรต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
29สน2567ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ทีพีไอ โพลีน, บมจ.
ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์229 ม.5 ต.เชิงเนิน
นายอุดมเดช บูรพ์ภาคอ.เมือง จ.ระยอง 21000
30สน2703นายสมพจน์ ชีรนรวนิชย์วีนิไทย ,บมจ.
นางสาววิรยา ขุนพรหม2 ถ.ไอ-สาม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นางสาวกัลยาภัสร์ โชควงษ์สิริต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
31สน2780นางธิดาพร เสมอตนซีพีพีซี, บมจ.
นายธงชัย พ้นเคราะห์111/1 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา
นางสาวมาลิน ศรีชื่นจ.ระยอง 21180
32สน2934นางดุษฎี ตั้งจิตเอื้อบุญตั้งฮะฮวด, บจก.
นายธีระศักดิ์ ตั้งจิตเอื้อบุญ56/26 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
33สน3062นายนันทจิตร ถาวรบุตรโพสโค-ไทยน๊อคซ์,บมจ.
นายอรรณพ ชินสุทธิประภา324 ม.8 ถ.ทางหลวงสาย 3191 ต.มาบข่า
นายดารากร พรหมสิมาอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
34สน3097นายวันเลิศ การวิวัฒน์เหล็กก่อสร้างสยาม,บจก.
นายกฤษดา สุรกิจโกศลแปลงที่ ไอ-23 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นายเกษกนก จุฑาชื่น ถ. ไอ- 7 อ.เมือง จ.ระยอง 21150
35สน3130นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์เหล็กสยามยามาโตะ,บจก.
นายเจษฎา ปลั่งมณี9/9 ซ.จี 5 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
นายสมพร แก้ววิเศษต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
36สน3185นางสาวกัญญารัตน์ นันทราภิวัฒน์อีสเทิร์น ดีไลท์ฟูดส์,บจก.
นายมงคล ศิริมหา119 ม.3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.วังจันทร์
นายมงคล ศิริมหาอ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
37สน3489นางณิลุบล ภัคคุรงค์ไดอะโพลีอะคริเลต, บจก.
299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
38สน3929นายเกรียงไกร ลุยะพันธุ์เซ้าท์ ซิตี้ ปิโตรเคม,บจก.
นายสัญทาน ดวงประทีปทอง99/1 ม.8 ถ.ทางหลวง 3191 ต.มาบข่า
นางสาวสิรินทร์ พลปิยะอ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
39สน4024นายธีรพล แย้มชะยาเอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์, บจก.
นายสมมาต ขุนเศรษฐ94 ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย
นายสันติ วิลาสศักดานนท์จ.ระยอง 21120
40สน4061นายอุดมเดช บูรพ์ภาคทีพีไอ คอนกรีต, บจก
นายโกสินทร์ เกษทอง26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
นายแดน ปรีชาเขตสาทร กทม. 10120
41สน4110นายรณวิทย์ บุญปัญญามิลล์คอน บูรพา ,บจก.
นายชาญวิทย์ กราบกราน99 ม.3 ต.นิคมพัฒนา
อ.นิคมพัฒนา จข.ระยอง 21180
42สน4129นายสมบัติ บุญเสรฐจี สตีล, บมจ.
55 ม.5 นิคมอุตสาหกรรมเอส เอส พี กรุ๊ป
ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
43สน4476นายกรกฎ ผดุงจิตต์เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) บจก.
นายวรพล อังศุลาพิวัฒน์2 ซ.จี 9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
นายจิรพล ยิ่งสิทธิสวัสดิ์อเมือง จ.ระยอง 21150
44สน4536นายธรรมจักร พานิชชีวะบางกอกคริสตัล,บจก.
นายกุลวัฒน์ ซื่อจริง99 ม.8 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบข่า
นายชูชาติ อุ่นอารมย์อ. นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
45สน4837นายนิกร อ่องอ่อนสยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม,บจก.
นายฐานวัฒน์ บวรอนันตโรจน์160 ม.11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120
46สน4848นายคีตะวัน บัวจันทร์ไทย-เยอรมัน โปรดักส์,บมจ.
นายดิฏฐ์ทยุต อักษรศิลป์99 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
47สน4856นายบัณฑูรย์ จุ้ยเจริญสยามยูไนเต็ดสตีล (1995),บจก.
นายวิธาน สันติไชยกุล9 ซ.จี5 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
นายสมศักดิ์ ตั้งจิตร์พรต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
48สน4863นายกัณพงศ์ ดวงอุไรสยามโพลีสไตรีน ,บจก.
นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล8 ถ.ไอ 4 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นายพรฉลอง แต้มศิริชัยตู้ปณ.72 อ.เมือง จ.ระยอง 21150
49สน4872นายโชคชัย มนตรีอมรเชฐไทย เอ็มเอฟซี,บจก.
นายสิทธิกร ภูริยะพันธ์5/2ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นายสมบูรณ์ชัย จินาพงศ์ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
50สน4873นายปิยะพงศ์ จริยเศรษฐพงศ์แกรนด์สยาม คอมโพสิต,บจก.
นายธนากร รวิสุทธ์5 ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นายประกอบ มิ่งสอนอ.เมือง จ.ระยอง 21150
51สน4911นายชาติชาย อาชวพงศ์พาณิชย์ออโต้ อัลลายแอนซ์(ประเทศไทย),บจก.
49 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
52สน4930นายสุนทร คงสุนทรกิจกุลเหมราช ระยองที่ดินอุตสาหกรรม,บจก.
นายรักษ์พล กังน้อย222 ม.11 ถ.บ้านค่าย-หนองละลอก
นายทวีวัช เอี่ยมสุวรรณ์ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
53สน4995นายวีรพงษ์ รุจนโชติไนเตรทไทย,บจก.
นายปัญญา ทีฆวิวรรธน์140/7 ม.4 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
นางปิยะพร พิณโท
54สน5021นายประยุทธ มหากิจศิริไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่,บมจ.
นายจรุง นาคพันธุ์9 ม.8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
นายบุญช่วย ศรีสารน์จ.ระยอง 21180
55สน5026นายชาญชาย เอื้อจารุพรเซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์),บจก.
นางสาววิไล ประเสริฐวรนันท์64/8 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
นายพัลลภ พูลวิทยกิจจ.ระยอง 21140
56สน5057นายสมหมาย ศิริเลิศสมบัติสยาม มิตซุย พีทีเอ,บจก.
นายสถาพร สิงหพันธ์8 ซ.จี2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
นายสมเศก สองประสมต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
57สน5147นายอโศก อุปัทยาอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์, บมจ.
นายอโศก กุมาร์ อโรรา75/92 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 35 ซอยสุขุมวิท 19
นายสมเดช ไชยสุรินทร์(วัฒนา) ถนน อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
58สน5173นายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัชระยองโอเลฟินส์,บจก.
นายไพโรจน์ กาญจนพลี271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง
นายปราโมทย์ คมโนภาสจ.ระยอง 21150
59สน5187นางอนุสรา ทองเกิดยางสังเคราะห์ไทย,บจก.
ว่าที่ ร.ต.สมถวัลย์ บุญประภาศรี140/9 ม.4 ต.ตะพง
นายพศิน เรืองศรีอ.เมือง จ.ระยอง 21000
60สน5439นายธีรยุทธ์ ดียืนคาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย),บจก.
119/10 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
61สน5502 นายสุรจิตต์ รัตนสุวรรณทวี ปุ๋ยเอ็นเอฟซี, บมจ.
นายอมรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์2 ถ.ไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นายสุรพันธ์ เมฆวิบูลย์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
62สน5572นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์แอร์โรคลาส, บจก.
นายปรีชา จั่นอาจ111/1 ม.2 ต.มะขามคู่ กิ่ง อ.นิคมพัฒนา
นางสาวจรัญญา บุญโนนแต้จ.ระยอง 21180
63สน5658นายครรชิต ไชยสุโพธิ์เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย),บจก.
นายสิทธิ ลิมปนวงศ์แสน111/1 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
นางสาวกุลชลี สุขเกษมถ.สาย 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
64สน5671นางสาวทิพากร น้อยเภามิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย ออโต้-พาร์ท,บจก.
นายศุภชัย ไชยเลิศ60/16 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
นางสาวเภาลีนา พัฒนสุวรรณอ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
65สน5672นายชัย มนูญพงศ์แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง,บจก.
111/2 ถ.สายปลวกแดง-ห้วยปราบ
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
66สน5929นายธาร์นา เสนีไทย เอ็มเอ็มเอ,บจก.
นางวิมล บัวบุศย์271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง
นายสุรีย์ สายศรจ.ระยอง 21150
67สน6283ดร.สมยศ แสงสุวรรณบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, บมจ.
นายวันชัย ผโลทัยถเกิง5 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6
นายอภิชาติ โพธิ์สุต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
68สน6372นายศรัณยู อินทรโชติมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล,บจก.
นายรังสรรค์ วงศ์ว่องชู18 ถ.ไอแปด ต.มาบตาพุด อ.เมือง
นายนิพนธ์ จันทร์ทองใบจ.ระยอง 21150
69สน6566นายสุรพล สุทธจินดาสุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค,บจก.
นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุล10/1 ซ.ราษฎร์บำรุง 1 ถ.ราษฎร์บำรุง
นายประวิตร ธรรมมนุญกุลต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
70สน6739นายจักรกฤต ศรีสมุทรนาคโพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย),บมจ.
60/24 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
71สน6810ดร.จรัญญา พิชิตกุลอูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย), บมจ.
นายสุริยน วันเพ็ญ140/6 ม.4 ต.ตะพง
ว่าที่ ร.ต.สมถวัลย์ บุญประภาศรีอ.เมือง จ.ระยอง 21000
72สน6897นางเตือนจิตต์ วนะไชยเกียรติบี.เจ.การ์เดนไวน์เนอรี่, บจก.
37/1 อาคารลิ้มเจริญ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน กทม. 10400
73สน7161นายชยันต์ กีรติภัทรกุลมาบตาพุด ไทย เพรส,หจก.
นายเจนเศรษฐ์ กีรติภัทรกุล24/9ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191
นายเจนวิศว์ กีรติภัทรกุลต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
74สน7251นายธงชัย กตัญญูเสริมพงศ์เนเชอรัลอาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี,บจก.
นายนิตินัย รติชน91 ม.1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง
นายประทีป เลิศอุทัยจ.ระยอง 21140
75สน7288นายประเทือง วงศ์ซิ้มพาราอีสเทิร์น อินดัสทรี, บจก.
นางสาวอังสณา อังคณากุลชัย16/11 ถ.เทศบาล 3 ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
76สน7606นางสาวสุรางค์ คุณงามอินโดรามา ปิโตรเคม,บจก
นายมาโนช สุประพันธ์นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เลขที่ 4 ม.2 ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
77สน7670นายคมศักดิ์ เจียรวิชญ์ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย), บมจ.
นายเวิน ชุน เฟิง99 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
นางสาวอรุณ อาสินวิริยะจ.ระยอง 21180
78สน7747นายพงษ์นิมิต ดุสิตนิตย์สกุลเอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์,บจก.
289/9 ม.10 ถ.รถราวสายเก่า ต.สำโรง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
79สน7818นายส่งเสริม โอวัฒนาอิวอนิก ยูไนเต็ด ซิลิกา (สยาม), บจก.
นายวิทย์ พรรพ์วิจิตรเลขที่ 1 ถไอ-3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นายทนงศักดิ์ เจียรวัฒนสวัสดิ์อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
80สน7884นางสาวนัฐณี รติชนไทยซังชิน นิวแมททีเรียล, บจก.
นายกิตตินันท์ พานิชไกร97 ม.5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
นายพงษ์พันธ์ ไทยกล้า21120
81สน7899นายยุทธนา เจริญวงศ์บีแอลซีพี เพาเวอร์,บจก.
นางสาวปาริชาติ อัศวกุล9 ถ. ไอ-8 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด
นางพงษธนา นิโรภาสอ.เมือง จ.ระยอง 21150
82สน8358นายอนุศักดิ์ พิศลพูลระยองพาเนล,บจก.
นางรุ่งรัตน์ โสภณปัญญาภรณ์1/31 ม.3 ถ.มาบใหญ่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง
จ.ระยอง 21110
83สน8376นางโสภา หวังลัดดาอิมเมจเฟอร์นิเจอร์,บจก.
นางโสพิศ ศรีเจริญประมง123 ม.4 ต.กระแสบน อ.แกลง
นายสงวน แสงวงศ์กิจจ.ระยอง 21110
84สน8409นายสัมพันธ์ ปุ้ยพันธวงศ์สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล,บจก.
นางสาวศิริยา วงศ์ทองหลิน64/40 ม4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
85สน8472นางบุศรา อภิญญาชนเอพินาอุตสาหกรรม, บจก.
นายสมเกียรติ อภิญญาชน17/1 ถ.สุนทรภู่ ต.วังหว้า อ.แกลง
จ.ระยอง 21110
86สน8499นายบดินทร์ อุดลจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก, บมจ.
นายศุภทรรศ สาพิมาน477 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
นางสาวแสงระวี วิริยาเมธาโรจน์จ.ระยอง 21180
87สน9138นายบุญนาค โมกข์มงคลกุลดานิลี่, บจก.
นายกตัญญู โกมุทมาศ64/210 ม.4 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
88สน9649นายสมยศ ทองบัณฑิตไดโด สิทธิผล, บจก.
นายนเรส กลิ่นบ้านหม้อ60/12 ม.3 ต.มาบยางพร
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
89สน9757นายเสาว์ชัย สุขเกษมโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่, บมจ
นายปกครอง ชาญโลหะ92/9 ทางหลวงระยอง-สาย 3191
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
90สน10097นายคณิศร เมธาภูมิโสภณอัลลายแอนซ์ เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวชั่น ,บจก.
นายชวพัฒน์ ไพรัชพิชน์9/153 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง 21130
91สน10101นางสาวชลธิชา เกษเกษรเค.ดับบลิว เม้ททัล เวิร์ค, บจก.
300/142 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
92สน10308นายอานุภาพ ทัดพิทักษ์กุลฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย), บจก.
นายตระการ จินดาวิจักษณ์500/103 หมู่ 3 ต.ตาสิทธิ์
นายสุวิชชา บุณญรัตเวชอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
93สน 10388นายไรอัน โจเซฟ ยังแคทเธอร์ฟิลลาร์ (ประเทศไทย),บจก.
นางสาวบัณฑิตา ชนะบูรณ์1760 ถนนสุขุมวิท 52-54 บางจาก พระโขนง
นางสาวรุ่งระวินทร์ เทียมเพชรกรุงเทพฯ 10260
94สน9123นายเจริญ ศักดิ์ศิริศิลป์สวนอุตสาหกรรมโรจนะ,บมจ.
3/7 ม.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
95สน 1797นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจายูไนเต็ดอินดัสเตรียลแก๊ส, บจก.
นายอรรคพล หวังพิชิต79/1 ถ.วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง
นางบำรุง เขื่อนหนึ่งอ.เมือง จ.ระยอง 21150
96สน 10532นายสงวน แสงวงศ์กิจแกลง แพคกิ้ง วู๊ด, บจก.
นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ89 ม.4 ต.วังหว้า
นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะอ.แกลง จ.ระยอง 21110
97สน 10533นายสงวน แสงวงศ์กิจสหกิจแกลง, บจก.
นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ199 ม.3 ต.กระแสบน
นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะอ.แกลง จ.ระยอง 21110
98สน 10534นายกฤษฎี วงศ์สวรรค์เอส.แอล.พาราวู้ด , บจก.
นายธนาภรณ์ ลีสุริยาภรณ์155 ม.12 ต.วังหว้า
นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะอ.แกลง จ.ระยอง 21110
99สน 10535นายคมกฤษ ศุภเวชพงศ์สยามพารา อินเตอร์วูด (ไทยแลนด์) , บจก.
นายสงวน แสงวงศ์กิจ37/5 ม.4 ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
100สน 10536นายประวิทย์ ถาวรชัยสิทธิ์รีแล็กซ์ อินดัสตรี, บจก.
นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ346 ม.2 ต.ทุ่งควายกิน
นายสงวน แสงวงศ์กิจอ.แกลง จ.ระยอง 21110
101สน 10531นายนิรมย์ มุกดาสนิทบูรพาแพ็คกิ้ง วู๊ด , บจก.
นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ37/2 ม.6 ต.บ้านนา
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
102สน 11118นายหลิว เจี้ยน เออบอลี่ ไพพ์, บจก.
นายโหล จง หลิน7/342 หมู่ 6 ต.มาบยางพร
นายไฉ่ จื่อ หงอ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
103สน 10972นางจารุวัส แสงแก้วซันชัย เฟอร์นิช, บจก.
นายศุกรัฐ แสงแก้ว55/1 หมู่ 5 ถนนบ้านบึง-แกลง
นายสงวน แสงวงศ์กิจต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
104สน11170นางสาวจรัญญา บุญโนนแต้แอร์โรเฟลกซ์, บจก.
111/7, 111/11 ม.2 ต.มะขามคู่
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
105ทน4676นายไอศูรย์ พิเชฐจำรัสชีพเอ็นพีพอยท์เอเซีย, บจก.
102 อาคารล็อกซเล่ย์ ชั้น 14
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
106สน11367นายสุรัตน์ รุจิระศักดิ์โคเวสโตร (ประเทศไทย), บจก.
นายสุธี ศรีใส4-4/1 ถนนไอ-แปด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
นางสาวปัณณธร อรุณวิภาสต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
107สน10068นางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์ , บจก.
ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์26/56 ถ.จันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
นายแดน ปรีชาเขตสาทร กทม. 10120
108สน8817นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุลมากิ-สุธี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย), บจก.
นายประวิตร ธรรมมนุญกุล59/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง
นายประทีป ธรรมมนุญกุลอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
109สน9928นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจาสุธี ดิชเฮด แอนด์ เมทเทิลฟอร์ม, บจก.
นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุลเลขที่ 27/5 หมู่ 7 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์
นายประทีป ธรรมมนุญกุลต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สุมทรปราการ 10540
110สามัญ รย.นางสาววารุณี สุจริตซันโย กาเซ (ไทยแลนด์),บจก.
นางสาวปรีย์ณัฐชยา กันทะวงษ์5/5 ม.11 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง
ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
111สามัญ รย.นายกึกก้อง หาญผดุงธรรมะร็อควูล (ประเทศไทย), บจก.
นายเจตน์ รัตนมาลากร1 ซ.จี 2 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
นางสาววรรณวนัช เจริญธรรมวัฒน์ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
112สามัญ รย.นายสุรัช วรพิทย์พงศ์ดี.เอส.รับเบอร์ แอนด์ ลาเท็กซ์, บจก.
นายธีระ วรพิทย์พงศ์160/1 ม.4 ซ.มะค่าไทรงาม ถ.สุขุมวิท
ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
113สามัญ รย.นางทิตา ผัดโพธิ์ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย),บจก.
1 ม.8 ถ.สาย 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
114สามัญ รย.นายสมศักดิ์ ชัยวิไลไทยแทฟฟิต้า, บจก.
นายดำรง ไชยศรี13 ถ.สาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
นางพารณี กองแก้วจ.ระยอง 21150
115สามัญ รย.นายธงชัย ตรีรัตนวสัยไทยเปเปอร์มิลล์,บจก.
นายชูศักดิ์ หงษ์หยก66 ม.3 ตงหนองบัว อ.บ้านค่าย
นายสุภวิชญ์ นรัตถรักษาจ.ระยอง 21120
116สามัญ รย.นายสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ไทยเอบีเอส,บจก.
เรือโทสุพล นวลมณี299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง
น.ส.อาภา รติยานุวัฒน์จ.ระยอง 21120
117สามัญ รย.นายจิระชัย กาญจนอัมพรนวพลาสติก อุตสาหกรรม,บจก.
นายสมภพ วรณะเกียรติพงศ์130 ม.4 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง 21120
118สามัญ รย.นายสมชาติ นันท์สุรกิจนันท์สุรกิจ, หจก.
นายสิทธิพจน์ ภาสะอนันต์วุฒิ7/2 ถ.มาบชลูด-แหลมสน ต.ห้วยโป่ง
นายจีระวัฒน์ นันท์สุรกิจอ.เมือง จ.ระยอง 21150
119สามัญ รย.นายธวัชชัย ธัชยภักดีผาแดงอินดัสทรี,บมจ.
นายสมคิด พุทธัง15 ถ.ผาแดง ต.มาบตาพุด อ.เมือง
นางสาวกัญญา เพราะสนัดจ.ระยอง 21150
120สามัญ รย.นายเรวัต นิพัทธโกศลสุขเฟอร์นิรอยส์,บจก.
นายธัญญ์ นิพัทธโกศลสุข11 ม.3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
121สามัญ รย.นายเกตุ โพธิ์งามมิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส, บจก.
60/8 ม.3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
122สามัญ รย.นายเชน ศรีจักร์รวมเศษ ,บจก.
นายณัฐกิตตี กิตติณ์ฏฐพงศ์21/6 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา
นางสาวสุราลัย ยงอยู่จ.ระยอง 21180
123สามัญ รย.นายวิชัย กิตติพลหมิงอังอุตสาหกรรมลาเท็กซ์ ,บจก.
18 ม.4 ถ.หาดใหญ่-จันดี ต.กะเฉด
อ.เมือง จ.ระยอง 21100
124สามัญ รย.นายประจักษ์ โสธรศักดิ์ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง,บจก.
นายกำจร วีรกาญจนา271ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง
นายสาโรช ภักดีประเสริฐจ.ระยอง 21150
125สามัญ รย.นางสาวสุภาวรรณ จิรชีวีวงศ์อีซูซุตะวันออกมอเตอร์เวอร์ค, บจก.
นางสาวรัชณี ละลาย550 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
126สามัญ รย.นายสมศักดิ์ อัชรีวงศ์ไพศาลเอเซียพาราวู๊ด, บจก.
110 ถ.หนองกันเกรา ต.ทางเกวียน
อ.แกลง จ.ระยอง 21110
127สามัญ รย.นางสาวปัทมา จันทรวัชรเอเชี่ยนสตีล โปรดักส์ ,บจก.
100 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข36 ม.7 ต.มาบข่า
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
128สามัญ รย.นางสาวชุลีกร ศิลประยงเอ็น.ซี.อาร์.รับเบอร์อินดัสตรี้, บจก.
999 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180
129สามัญ รย.นายชนะ ตันสกุลเอส.เค.ไอ.เซรามิคส์,บจก.
นายสืบศักดิ์ คชฤทธิ์7/101 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
130สามัญ รย.นายสุทธิ ทีฆายุโกเอส แอนด์ ซี สแน็ค,บจก.
นางศิรินันท์ ทีฆษยุโก9 ม.1 ซ.วัดเขายายชุม ถ.สุขุมวิทย ต.แกลง อ.เมือง
นางสาวนงลักษณ์ ทีฆษยุโกจ.ระยอง 21160
131สามัญ รย.นางสุพัตรา ศรีสุนทรจรรยาฮายาคาวา อีสเทิร์น รับเบอร์, บจก.
นางกนกกาญจน์ พลูวรรณ์111/4 ม.2 ซ.นิคม 13 ถ.สาย 3376
น.ส.สุธิรา นักเสียงต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
132สามัญ รย.คุณภณิตา ชนาธิปกรพันธุ์พี เอส พลาสติก รีไซเคิล โปรดักส์, หจก.
คุณประถาพร อัมทบุตร64/2 หมู่ 6 ซอย 4 ถนนสาย 13
ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
133สามัญ รย.นายสุรินทร์ เปาอินทร์ส.โชคชัย รวมเศษ, หจก.
นางสาวเสาวณี เปาอินทร์122/13 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง
นางสาววิมลสินี อภิชาติเจริญพรอ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
134สามัญ รย.นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจาเวิล์ดสเครฟส์ รีไซเคิล , บจก.
นางบังอร ตันสุขชัย66/21 หมู่ 6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง
นางสาวเกษร กองพันธ์อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
135สามัญ รย.นางสาวธัญญามาศ เปาอินทร์สามเค รีไซเคิล, บจก.
นางสาวปรียาภรณ์ เปาอินทร์66/20 หมู่ 6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง
นางสาวนงลักษณ์ เปาอินทร์อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
136สามัญ รย.นายประกอบ อารีย์ชน3P รีไซเคิล, บจก.
นางสาวลัดดาวัลย์ อารีย์ชน186/85 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง
นางสาวอาภาภรณ์ เตียเอกลาภอ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
137สมทบ จ.รยนางอนุชิดา ชินศิรประภาโรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง
นางสาวธนิชยา ชินศิรประภา530/1 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ
นายนิรุตน์ พิศลพูลอ.เมือง จ.ระยอง
138สมทบ จ.รยนางสาวพรทิพย์ พินธุโสภณพี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท
นางสาวชริยา พินธุโสพณ147/394 ม.2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
21000
139สมทบ จ.รยนายฐานวัฒน์ ยิ่งพัทรสวัสดิ์เอส.ซี.ไอ. อินดัสทรี (1994) ,บจก.
นายธนทัศน์ ปะนามะตัง72/10 ถ.มาบยา ต.มาบตาพุด
นางสาวมัทนัน นาคานุรักษ์อ.เมือง จ.ระยอง 21150
140สมทบ จ.รยนายคเณศ มาบูอินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) , บมจ.
นายสำราญ แสนยศ45/9 หมู่ที่ 4 ถนนสาย 36 ต.นิคมพัฒนา
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
141สมทบ จ.รยนายพีรเดช ผดุงวงษ์เอสโฟร์ (ประเทศไทย). บจก.
นายชัยชนะ วงศ์ตรี222/13-14 หมู่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง
นายอนุรุทธิ์ สิงห์สุวรรณจ.ระยอง 21000
142สมทบ จ.รยนายพัทรพงศ์ สุวรรณหงษ์เอสอาร์พี โพลีแพค, บจก.
นายธวัท ศิริพฤกษ์155 หมู่ 6 ต.ชุมแสง
นายอนันตศักดิ์ พันธ์สมุอ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
143สน12269นายกลกิจ สุวิมลกงพัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น, บจก.
นายกลวัชร สุวิมล31/3 ถ.ราษฎร์นิยม ต.เนิน
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
144สามัญระยองนายทรงศักดิ์ ไทยเพชร์กุลวีซีเอสเอเซีย, บจก.
นางสาวกมลวรรณ ไทยเพชร์กุล67/22-30 ม.8 ต.ทับมา
นางสาวปิยะวรรณ ไทยเพชร์กุลอ.เมือง จ.ระยอง 21000
145 สน11930นายณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิชไร้ท์ รีแอคติเวชั่น, บมจ.
เลขที่ 555 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
นายธานี เจิมวงศ์รัตนชัย
นายเนตรชนก ขุนโขลน
146สน11874นายชุมพล วีระบรรเจิดรีนิวคอยส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
นายอำนวย วังใน
147ทน6247 นายพัทธ์ ศุภนันตฤกษ์บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด
เลขที่ 109 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
นายพงส์ ศุภนันตฤกษ์
นางสาวเพา ศุภนันตฤกษ์
148สน12173นายประเสริฐ ธรรมมนุญกุลบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
เลขที่ 27/5 อาคารสุธีกรุ๊ป ชั้น 3-4 หมู่ที่ 7 ถนนกิ่งแก้ว-เทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
นายสุรพล สุทธจินดา
นายประทีป ธรรมมนุญกุล
149สน11993 นางพัชรี มนทกานติห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.เค.
เลขที่ 28/2 หมู่ที่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
นางสาวพิมพ์รดา มนทกานติ
นายสงวน แสงวงศ์กิจ
150สน12222 นายธีรพงศ์ ชินวงศ์สมพรบริษัท ไทยไม้ซุง จำกัด
เลขที่ 173/9 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 21210
นายอัครินทร์ ชินวงศ์สมพร
นางสาวชัชนิษฐ์ ชินวงศ์สมพร
151ทน1259นายวิเชษฐ์ นิลเขาปีบบริษัท เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนนไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
นางสาวหทัยชนก ชำนาญกิจ
152สน5057นายสมหมาย ศิริเลิศสมบัติบริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด
เลขที่ 555/1 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
นายสิริศักดิ์ เจริญกิตปีติ
นายสมเศก สองประสม
153สน12007นายธีรศักดิ์ บูรณะ บริษัท บริหารจัดการไม้ยางพาราระยอง จำกัด
เลขที่ 111/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
นายชาญวณิช แก้ววิมล
นางสาวรัฎติยา ปิตุเตชะ
154ทน2542นายธนกฤต คุปกาญจนาบริษัท ซี จี เอ จำกัด
เลขที่ 1213/298 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
นางสาวปานวาด คุปกาญจนา
นางสาวสุภาวดี กว้างขวาง
155สน11715นายพิชิต ธีรชัยไพศาลบริษัท วินเทอมส์ จำกัด
เลขที่ 202 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
นายพินิจ ธีรชัยไพศาล
นายวันเฉลิม พรายเพชร
156สน11930นายณัฐสิทธิ์ ธีรกุลวาณิชบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
นายธานี เจิมวงศ์รัตนชัย
นายเนตรชนก ขุนโขลน