หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรอบรมสัมมนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประจำปี 2566

ลำดับที่ชื่อหลักสูตรวันที่อบรมจำนวนชั่วโมงรับจำนวนสถานที่เจ้าของหลักสูตรหลักสูตรดาวน์โหลดใบสมัครเอกสารประกอบรายชื่อผู้สมัครการอบรม
1.ระบบการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม20-21 มี.ค.256655 คนโรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยองสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2.Smart SME เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล4 เม.ย.256655 คนโรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยองสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6.เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม8-11 พ.ค.256630 ชั่วโมง20 คนห้องอบรมชั้น 4 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
7.การขับโฟลค์ลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี22-25 พ.ค.256630 ชั่วโมง20 คนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
8.แนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก และการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร15 มิ.ย.256675 คนโรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยองสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9.Industrial Steam System Optimization (SSO)20-21 มิ.ย.256655 คนโรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยองสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10.เทคนิคการสอนงาน26-29 มิ.ย.256630 ชั่วโมง20 คนห้องอบรมชั้น 4 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
11.Industrial Thermal System Optimization (TSO)7-8 ก.ย.66
55 คนโรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยองสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12.แนวทางการยกระดับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่การรับรองมาตรฐานต่างๆ5 ต.ค.66
75 คนโรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยองสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
13.หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก๊าซเรือนกระจกและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ13-14 พ.ย.66
55 คนโรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยองสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย