เปิดอบรมโครงการ ยกระดับบุคลากรของสถานประกอบการในจังหวัดระยองของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง หลักสูตร บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรเบื้องต้น

s__88170501