เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)”