วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง