สัมมนาการบริหารจัดการด้านกากของเสียอุตสาหกรรม”ถูกต้อง มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมสู่ EEC” จัดโดยจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

s__89448458