สัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาเพื่อบริหารจัดการโซ่ความเย็น (Cold Chain) ในสินค้าพืชผักผลไม้ของสถาบันเกษตรกร

s__50323459