วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง คุณ สุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา และ คุณ ประเทือง วงซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง