ร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2562-2565

s__50323462