ร่วมประชุมและรับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการจากนายกรัฐมนตรีและคณะเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง

s__85852201 s__85852198 s__85852196