ร่วมประชุมเตรียมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green industry)

s__90259462