ประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุนในคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2561

s__108371974