ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง

นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%991 %e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%992