ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2561 และพิธี MOU

s__80003085 s__80003086