ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ครั้งที่ 3/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562)

s__50323470