หลักสูตรการอบรม

รายชื่อหลักสูตรการอบรม ประจำปี 2563

           
ลำดับที่ชื่อหลักสูตรวันที่อบรมจำนวนชั่วโมงรับจำนวนสถานที่เจ้าของหลักสูตรหลักสูตรดาวน์โหลดใบสมัครเอกสารประกอบรายชื่อผู้สมัครการอบรม
1เทคนิคการสอนงาน5-8 พ.ค 633020สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสถาบันพัฒนาฝีมืิอแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร18-21 พ.ค 633020สพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมืิอแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
3การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 118-22 พ.ค 633020สพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมืิอแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
4เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน19-22 พ.ค 633020สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสถาบันพัฒนาฝีมืิอแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
5การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์25-29 พ.ค 633020สพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมืิอแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
6การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)6 มิ.ย 63630สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองบมจ.ปตท.

**ยกเลิกหลักสูตร
7การบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยระบบคัมบัง8-11 มิ.ย 633020สพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมืิอแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
8การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี8-11 มิ.ย 63620สพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมืิอแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
9พื้นฐานอุปกรณ์เครื่องมือวัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต (Basic Instrumentation for Operator)3 ก.ค 63630สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองบมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย)

**ยกเลิกหลักสูตร
10การขันแน่นเครื่องจักรและหน้าแปลน (Bolt and gasket Design)10 ก.ค 63630สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองบมจ.อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย)

11ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า (ตามกฏหมาย)17 ก.ค 63630ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซีบมจ.ไออาร์พีซี

**ยกเลิกหลักสูตร
12ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน24 ก.ค 63630ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซีบมจ.ไออาร์พีซี

**ยกเลิกหลักสูตร