หลักสูตรการอบรม

รายชื่อหลักสูตรการอบรม ประจำปี 2564

           
ลำดับที่ชื่อหลักสูตรวันที่อบรมจำนวนชั่วโมงรับจำนวนสถานที่เจ้าของหลักสูตรหลักสูตรดาวน์โหลดใบสมัครเอกสารประกอบรายชื่อผู้สมัครการอบรม
1จป. หัวหน้างาน
8-9 มี.ค. 6430 คนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
2คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)11-12 มี.ค. 6430 คนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
3กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส.ค. 6430 คนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
4ผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ
ก.ย./ต.ค.643670 คนโรงแรม.......สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
5การประยุกต์ใช้วงจรรีเลย์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ3-6 พ.ค.643020 คนสพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
6เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์

3-6 พ.ค.643020 คนสพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
7การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
11-14 พ.ค.643020 คนสพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
8PLC ระดับ 117-20 พ.ค.643020 คนสพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
9PLC ระดับ 21-4 มิ.ย.643020 คนสพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
10การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ7-11 มิ.ย.643020 คนสพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร
11การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม14-17 มิ.ย.643020 คนสพร 17 ระยองสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง


**ยกเลิกหลักสูตร