หลักสูตรการอบรม

รายชื่อหลักสูตรการอบรม ประจำปี 2565

ลำดับที่ชื่อหลักสูตรวันที่อบรมจำนวนชั่วโมงรับจำนวนสถานที่เจ้าของหลักสูตรหลักสูตรดาวน์โหลดใบสมัครเอกสารประกอบรายชื่อผู้สมัครการอบรม
1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1. จป. หัวหน้างาน
18-19 ก.ค. 6512 ชม.30 คนออนไลน์ ผ่าน Zoomสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


2. จป.บริหาร20-21 ก.ค. 6512 ชม.30 คนออนไลน์ ผ่าน Zoomสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


2.ผู้ควบคุมมลพิษตามกฎหมาย
1. ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ6-8 ก.ค.6518 ชม.25-30 คนออนไลน์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


2. ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม12 ก.ค.656 ชม.25-30 คนออนไลน์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


3. ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม16-18 ส.ค.6518 ชม.25-30 คนออนไลน์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


1.คดีแรงงานสำหรับผู้บริหารกับการระงับข้อพิพาท โดยวิธีการไกล่เกลี่ย16 ส.ค.653 ชม.100 คนห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2.ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ....พ.ย.6536 ชม.40-70 คนโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

3.ความปลอดภัยการชี้บ่งอันตราย ด้วยวิธี What if Analysis22 ส.ค.656 ชม.50 คนศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซีบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


4.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า 23 ส.ค.656 ชม.50 คนศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซีบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


5.เทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในงานอุตสาหกรรม19 ส.ค.656 ชม.

30 คนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองบริษัท วินเทอมส์ จำกัด


6.Basic AI For Automation Machine6 ก.ย.653 ชม.20-30 คนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองบริษัท อิวัลสา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ยกเลิก
7.การจัดการต้นทุนและลดต้นทุน ด้วยเทคนิค LEAN สำหรับ SMEs9 ก.ย.656 ชม.30 คนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองบริษัท วินเทอมส์ จำกัด

เต็ม