หลักสูตรการอบรม

ด้านความปลอดภัย

ด้านความปลอดภัย         
ชื่อหลักสูตรราคาสมาชิกราคาทั่วไปวันที่อบรมเวลาสถานที่ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดใบสมัครเอกสารประกอบรายชื่อผู้สมัครการอบรม
จป.ระดับหัวหน้างาน 1,5002,00011-12 มี.ค.629.00 - 12.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจป.ระดับบริหาร2,0002,50014-15 มี.ค.629.00 - 16.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจป.ระดับเทคนิค2,5003,00025-27 มี.ค.629.00 - 16.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


ยกเลิกคลาส
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ6,0007,0008-13 ก.ค 629.00 - 16.00 น.


ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า (ตามกฎหมาย)ฟรีฟรี11 ต.ค 629.00 - 16.00 น.ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี


ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานฟรีฟรี18 ต.ค 629.00 - 16.00 น.ศูนย์การเรียนรู้ไออาร์พีซี


จป.ระดับหัวหน้างาน รุ่น21,5002,00025-26 มี.ค. 629.00 - 12.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองด้านการเพิ่มผลผลิต

ด้านการเพิ่มผลผลิต        
ชื่อหลักสูตรราคาสมาชิกราคาทั่วไปวันที่อบรมเวลาสถานที่ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดใบสมัครรายชื่อผู้สมัครการอบรม
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (TPM:Autonomous Maintenance)ฟรีฟรี2 พ.ค. 629.00 - 16.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกอย่างปลอดภัย ฟรีฟรี17-20 มิ.ย 628.30 - 16.30 น.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง


ด้านการเพิ่มทักษะบุคลากร

ด้านการเพิ่มทักษะบุคลากร         
ชื่อหลักสูตรราคาสมาชิกราคาทั่วไปวันที่อบรมเวลาสถานที่ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดใบสมัครรายชื่อผู้สมัครการอบรมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
เทคนิคการสอนงานฟรีฟรี22-25 เม.ย ุ628.30 - 16.30 น.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองหลักของการเป็นหัวหน้างานฟรีฟรี21-24 พ.ค. 628.30 - 16.30 น.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง


ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานฟรีฟรี6-17 พ.ค 6215.00 - 18.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


ภาษาจีนกลางเพื่อการทำงานฟรีฟรี21-31 พ.ค ุ6215.00 - 18.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


ด้านทักษะวิชาชีพ

ด้านทักษะวิชาชีพ        
ชื่อหลักสูตรราคาสมาชิกราคาทั่วไปวันที่อบรมเวลาสถานที่ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดใบสมัครรายชื่อผู้สมัครการอบรม
การขันแน่นเครื่องจักรและหน้าแปลน (Bolt and gasket Design) ฟรีฟรี3 ก.ย. 629.00 - 16.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


มาตรฐานงานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรและพิกัดความคลาดเคลื่อนงานสวม DG &T (Geometric Drawing and Tolerance)ฟรีฟรี10 ก.ย. 629.00 - 16.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


หม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (Fire Tube Boiler)ฟรีฟรี17 ก.ย. 629.00 - 16.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


พื้นฐานอุปกรณ์เครื่องมือวัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิต (Basic Instrumentation for Operator)ฟรีฟรี24 ก.ย. 629.00 - 16.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารฟรีฟรี3-6 มิ.ย. 628.30 - 16.30 น.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง


การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ฟรีฟรี18-22 มี.ค. 629.00 - 16.00 น.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองยกเลิกคลาส

ด้านความรู้ความเข้าใจ

ด้านความรู้ความเข้าใจ        
ชื่อหลักสูตรราคาสมาชิกราคาทั่วไปวันที่อบรมเวลาสถานที่ดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดใบสมัครรายชื่อผู้สมัครการอบรม
ก้าวทันกฏหมายสิ่งแวดล้อมฟรีฟรี26 เม.ย ุ629.00 - 12.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ยุทธศาสตร์ชาติกับความรับผิดชอบต่อสังคมฟรีฟรี22 ก.ค. 629.00 - 12.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฟรีฟรี23 ก.ค. 629.00 - 12.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


เทคนิคการจัดการปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมฟรีฟรี24 ก.ค. 629.00 - 12.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

การรู้จักเกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรมฟรีฟรี3 พ.ค ุ 629.00 - 12.00 น.วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ECO Factoryฟรีฟรี28 มิ.ย. 629.00 - 12.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ฟรีฟรี20 ส.ค 62 9.00 - 12.00 น.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง